Pošto smo odgovarajući na brojna pitanja u vezi sa testom samostalnosti uvideli da postoji još puno nejasnoća, odlučili smo se da najpre objavimo ovaj kratki Q&A. Ovo je naše tumačenje i ne predstavlja pravni ili bilo kakav drugi savet.

Šta je to test samostalnosti i zašto se tiče frilensera kada oni nisu preduzetnici?

Test samostalnosti je test kojim se utvrdjuje da li je neko samostalan preduzetnik ili je u prikrivenom radnom odnosu. Odredjeni broj frilensera već posluju kao preduzetnici, bilo paušalci ili knjigaši. Mnogi frilenseri upravo ulaze u preduzetničke vode ili planiraju da to urade u skorije vreme. Zbog toga je važno upoznati frilensere sa testom samostalnosti.

Kako je i kada nastao test samostalnosti?

U Uputstvu za primenu testa samostalnosti stoji objašnjenje: „Izraženi porast broja registrovanih preduzetnika u Republici Srbiji, prevashodno u odredjenim sektorima (kao npr. u sektoru informacionih tehnologija – IT, gradjevinskom sektoru, sektoru različitih savetodavnih ili administrativnih usluga), koji je uočen u proteklim godinama ukazao je na potrebu ispitivanja njihove stvarne, suštinske samostalnosti u obavljanju aktivnosti, odnosno uskladjenosti sa načelom fakticiteta iz člana 9 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.”

Test samostalnosti je krenuo da se primenjuje na prihode ostvarene od marta 2020. godine.

Koja je svrha testa i šta inspektor traži?

Svrha testa nije da inspektor obori nekoga nego da bolje razume način poslovanja preduzetnika. Testom se utvrdjuje da li je preduzetnik samostalan ili se radi o prikrivenom radnom odnosu.

Koliko ima pitanja (kriterijuma) i da li ima potpitanja?

Postoji 9 kriterijuma od kojih su tri „alternativna”, odnosno dovoljno je da se ispuni samo jedan od dva poduslova kako bi se ceo kriterijum smatrao ispunjenim. Kada ljudi govore o pitanjima i potpitanjima, uglavnom se misli na ove kriterijume i potkriterijume, ali i na dodatna pitanja koja se mogu naći u Uputstvu za primenu testa samostalnosti a koja služe kako bi se bolje razumelo šta poreski inspektor ispituje u tom kriterijumu. Treba napomenuti da uputstvo važi i za poreske inspektore tako da oni ne mogu da šire temu i postupaju van uputstva.

Šta znači „ispuniti kriterijum?

Često na društvenim mrežama u prepiskama možemo pročitati kako neko „pada” ili „prolazi” nekoliko stavki. Kada kažemo da neko pada neku stavku, to znači da je neko ispunio jedan od kriterijuma. Kriterijumi su postavljeni tako da upućuju na nesamostalnost – ako ispunite neki kriterijum, to znači da ste u odnosu na klijenta nesamostalni po tom kriterijumu. Ako ispunite 5 ili više kriterijuma, pali ste test samostalnosti sa tim klijentom.

Kako da znam da li sam prošao test ili ne?

Možete sami proći kroz kriterijume testa samostalnosti. Postavite sebi pitanja da li se Vaš način rada podudara sa kriterijumima u testu. Odgovorite na pitanja iskreno u skladu sa stvarnim stanjem stvari. Ukoliko ispunjavate 4 kriterijuma ili manje, smatra se da ste samostalni, te ste tako „prošli” test.

Ko je nalogodavac li povezano lice sa nalogodavcem a ko preduzetnik u ovoj priči?

Test prolazite sa svakim klijentom ponaosob. U tom slučaju on je nalogodavac a Vi ste preduzetnik. U uputstvu za primenu možete pročitati detaljno ko su nalogodavci a ko povezana lica.

Ko donosi finalnu odluku ako to nije poreski inspektor?

Poreski inspektor je dužan da se drži Uputstva za primenu testa samostalnosti. Cilj testa, kao što smo naveli, nije da obori preduzetnika nego Poreskoj upravi omogući da bolje razume odnos izmedju nalogodavca i preduzetnika. Ukoliko smatrate da odluka poreskog inspektora nije ispravna, drugostepeni organ će utvrditi da li je inspektor bio u pravu ili ne.

Da li će inspektor odmah da gleda imejl prepisku i ostale podatke?

Poreski inspektor prvo gleda ugovor preduzetnika sa nalogodavcem. U slučaju nepostojanja istog ili ukoliko poreski inspektor utvrdi da stvarno stanje ne odgovara ugovoru, može pristupiti imejl prepisci sa nalogodavcem, ali i na drugi način prema Uputstvu za primenu testa samostalnosti utvrdjivati samostalnost preduzetnika.

Kako i kada radim test samostalnosti?

Test samostalnosti radite sami sa svakim klijentom ponaosob. Ovde se misli na to da sami prolazite kriterijume za svakog nalogodavca ponaosob. Ne misli se da nalogodavac treba da bude prisutan! Idealno, test radite pre početka ili na samom početku saradnje sa nalogodavcem tako što sami prodjete kroz sve kriterijume da biste utvrdili da li ste u tom odnosu samostalni ili ne.

Test samostalnosti može da primeni i poreski inspektor ako posumnja da niste samostalni u odnosu sa nekim nalogodavcem.

Da li radim više testova?

Postoji samo jedan test samostalnosti i odnosi se na sve preduzetnike i preduzetnike paušalce. Dakle radi se jedan test. Test se radi sa svakim klijentom ponaosob, pa u tom smislu možemo reći da test prolazite više puta.

Ako padnem sa jednim klijentom, da li sam pao test sa svima?

Ne. Ukoliko padnete test sa jednim klijentom, sve posledice se odnose samo na uplate od tog klijenta. Ne odnose se na uplate od ostalih klijenata sa kojima niste pali test.

Gde mogu da nadjem još informacija o testu samostalnosti?

O testu samostalnosti je pisano dosta, tako da je lako naći razna mišljenja i članke na tu temu na internetu. Na prvom mestu moramo da pomenemo zvanično Uputstvo za primenu testa samostalnosti koje možete pronaći na sajtu Poreske uprave. Zatim, ovom temom su se u značajnoj meri bavili i Digitalna zajednica, Paušal blog, Startit, kao i brojne knjigovodje i računovodstvene agencije koje se inače oglašavaju po sličnim pitanjima u javnosti.

Zašto se ljudi plaše testa ako je zaista tako lako proći test?

Ljudi se testa samostalnosti plaše iz različitih razloga. Nekada su ti razlozi opravdani jer zaista rade u nesamostalnom odnosu. Nekada se nalaze „na granici” ili tako sami smatraju, pa ne žele da rizikuju. Zaključujući prema pitanjima koja dobijamo od frilensera, najčešći uzrok straha je nepoznavanje samog testa samostalnosti i ponavljanje nekih zabluda koje su se proširile u ovoj zajednici. Jedna od zabluda je da ako imate samo jednog klijenta automatski padate test samostalnosti što nije tačno. O tome da li je lako ili teško proći test, ne bismo govorili jer to zavisi od konkretnih slučaja i jako je nezahvalno generalizovati. Možemo samo reći da su svi primeri poslovanja frilensera koje smo analizirali i komentarisali sa predstavnicima Poreske uprave i Ministarstva finansija prošli test samostalnosti, te su se pokazali samostalni u odnosu sa svojim klijentima.

Drugi deo serijala o testu samostalnosti možete pročitati ovde.