U iščekivanju odgovora na neke nedoumice, pokušaćemo da predstavimo način obračuna prihoda od frilensa koji će važiti od sledeće godine.

Pošto neće biti donet poseban zakon o frilensu, trenutni zakon o Porezu na dohodak gradjana će biti izmenjen u delu koji se odnosi na ove vrste prihoda. Frilensom će se smatrati sav prihod od inostranih fizičkih i pravnih lica i od domaćih fizičkih lica za usluge/rad od autorskog dela ili usluga/rada sličnog autorskom delu, tj. iz oblasti digitalnih usluga (rad onlajn za inostranog nalogodavca, tj. isporučuje se usluga, a ne fizički proizvod).

Zakon stupa na snagu 1 januara 2023. Prijava prihoda vršiće se kvartalno onlajn preko posebno napravljenog portala, a rok za prijavu i plaćanje je 30 dana od isteka kvartala. 

Primer:

Za uplate od 1.1.2023-31.3.2023. prijava i plaćanje se vrše od 1.4.2023-30.4.2023.

Svaki frilenser će na osnovu visine prihoda u kvartalu imati opciju da izaberete jedan od dva ponudjena modela obračuna. Prvi model je povoljniji za osobe sa nižim prihodima ili koji povremeno dobijaju novac na ovaj način, dok je model B povoljniji za više prihode, što se može videti iz priloženog grafikona.

Osnovice za poreze i doprinose su oporezivi prihodi u kvartalu, tj. ono što ostane kad odbijete normirane troškove (procentualne i fiksne).

Iako je trenutno PIO 25%, na ovo rešenje će se primenjivati smanjenja doprinosa, tj. PIO će biti smanjen na 24% od 1. januara.

Model A

Po ovom modelu, frilenseri imaju besteretni deo od 96.000 RSD kvartalno (odnosno 32.000 RSD mesečne zarade). To znači da na niži iznos od toga nema poreza, niti PIO.

Zdravstveno će biti obavezno zdravstveno osiguranje, i iznosiće minimalno oko 1402,17 RSD mesečno (4206,51 RSD kvartalno) ili 10,3% na najnižu osnovicu. Prvom uplatom zdravstvenog osiguranja, bićete osiguran i sledećih 6 meseci. Imaćete opciju prijavljivanja članova porodice (dece) preko Vas.

Sve uplate za PIO vam ulaze u staž.

Na iznose koji prelaze besteretni deo, iznos poreza i doprinosa je:

PIO: 24% (od sledeće godine)

Zdravstveno osiguranje: 10,3% ili minimalno 1402,17 RSD mesečno (4206,51RSD kvartalno).

Porez: 20 %.

Model B

Poseduje i neoporezivi deo u fiksnom i procentualnom iznosu, a sam iznos poreza na dohodak iznosi 10%, te je povoljniji za više prihode. Izborom ovog modela birate da i ako imate niske prihode, uplaćujete sebi staž koji će pokriti ceo period obračuna. Minimalan fiksni iznos za PIO je obavezan na bilo koji prijavljeni prihod.

Neoporezivi deo: 19300 RSD mesečno (57.900 RSD kvartalno).

Normirani troškovi: 34%

PIO: 24% na oporezivi deo prihoda ili najmanje 7720 RSD mesečno (kvartalno 23160 RSD).

Zdravstveno osiguranje: 10,3% ili minimalno 1402,17 RSD mesečno (4206,51 RSD kvartalno).

Porez: 10%.

Dodatna pojašnjenja

Doprinos za zdravstvo:

Ukoliko ste u radnom odnosu u Srbiji i ovo vam je dodatni izvor prihoda, ne plaćate doprinose za zdravstvo, jer je primarno osiguranje preko radnog odnosa. Ukoliko ste bili osigurani kao nezaposleno lice, kada prijavite prihod od frilensa, gubite pravo na osiguranje po tom osnovu. Kako bi svi i dalje mogli da ostvare pravo na zdravstvenu knjižicu, uveden je obavezan minimalni iznos za uplatu za zdravstveno osiguranje. Uplatom tog osiguranja, osigurani ste zajedno sa članovima porodice koji na to imaju pravo tokom sledećih 6 meseci (bračni drug, deca). To znači da ako sledećeg kvartala ne budete imali prihode, i dalje ćete biti osigurani još jedan kvartal.

Do primene ovog rešenja u aprilu, trebalo bi da portal bude osposobljen i da i overa knjižice ide automatski uplatom doprinosa. Trenutno još uvek važi propis da moramo sami da podnesemo prijavu u RFZO sa dokazom o uplati.

Doprinos za PIO:

Ako ste već u radnom odnosu, i dalje plaćate PIO, jer se PIO obračunava na sve prihode koje pojedinac ima, te se shodno tome i povećava osnovica za penziju. Ne postoji mogućnost dobrovoljne uplate PIO, sem u modelu A kod besteretnog dela.

Ako uplatama doprinosa za PIO na nivou godine predjete maksimalni iznos za uplatu doprinosa za PIO (4 prosečne zarade na mesečnom nivou), imate pravo da tražite povraćaj. S obzirom da se taj iznos gleda na godišnjem nivou, a da niko ne garantuje da ćete prihode imati u sledećem kvartalu, nije moguće uplaćivati manje kvartalno. 

Normirani troškovi:

Normirani troškovi se oduzimaju od ukupnog iznosa priliva i služe da pokriju „troškove poslovanja“, umesto pravdanja troškova koji su nastali tokom rada (internet, licence, struja, razni drugi troškovi…). Odobrava se u paušalnom iznosu umesto da svako pravda računima te troškove.

Fiksni neoporezivi iznosi će se uskladjivati na godišnjem nivou.

 

Odabirom odgovarajućeg modela svakog kvartala, možete optimizovati PID tako da vam ukupno opterećenje uvek bude izmedju 10-25%, u zavisnosti od visine prihoda. To je mnogo povoljnije od bilo kog drugog vida poslovanja. Podsećamo da paušalci i preduzetnici generalno plaćaju doprinose i poreze čak i ako ne ostvare nikakvu zaradu, da frilens neće biti predmet testa samostalnosti.

PRATITE NAS NA DISKORDU