Izjašnjenje UFPS

 

 

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije (UFPS) je dobilo ponudu Vlade Republike Srbije da pored URNI-ja učestvuje u pregovorima sa Vladom.

UFPS se odazvalo na poziv Vlade i posle održanog sastanka i predstavljanja modela rešenja situacuje u vezi sa frilenserima od strane Vlade i Poreske uprave, iznelo je svoj predlog izmena rešenja koje je iznela Vlada.

UFPS po sprovedenoj anketi prepoznajući potrebe frilensera, odgovorilo je na rešenje Vlade Srbije sa sledećim predlozima koji su prihvaćeni:

 

– da se u potpunosti otpišu obaveze svim frilenserima čiji je iznos primanja na godišnjem nivou ispod 673.000 RSD

 

 – da plaćeni doprinosi za penziono osiguranje ulaze u penzionu masu.

 

– da se frilenserima koji su zaradjivali više od 673.000 RSD godišnje porezi i doprinosi obračunaju u skladu sa Vladinim predlozima, sa povećanjem normiranih troškova i neoporezivog dela

 

– da se ponište sva poreska rešenja izdata frilenserima u 2020. godini koja nisu konačna, i da se tim frilenserima vrši obračun u skladu sa izmenama koje je UFPS predložio

 

– da se u celosti otpišu kamate na sva potraživanja prema frilenserima

 

– da se odobri plaćanje na 10 godina bez kamate i da kašnjenje sa sobom ne povlači ukidanje pogodnosti plaćanja na rate

 

– da se u periodu od oktobra 2020. godine do kraja septembra 2021. godine primenjuje isti princip obračuna poreza i doprinosa za frilensere

 

– da se prilikom obračuna valuta primenjuju kursevi po datumu doznake

 

– da Poreska uprava prilikom donošenja poreskih rešenja frilenserima imajući u vidu da pribavljanje dokumenata iz inostranstva može da potraje i više meseci, ne odbacuje eventualne žalbe frilensera na poreska rešenja do dostavljanja svih dokaza kojima se potvrdjuju sve tvrdnje iz žalbi i njihove osnovanosti

 

– da se obračun poreskih obaveza vrši kvartalno u toku godine

 

Vlada Republike Srbije je sugestije UFPS prihvatila u velikoj meri te je praktično izvršila otpis 100% potraživanja Porseke uprave od 01.01.2016. i nadalje do kraja septembra 2021. za sve frilensere koji su prihodovali do oko 57.000 RSD mesečno, osim onih frilensera kod kojih je već započeta kontrola 2020. godine, za koje se računa period od 01.01.2015. godine. Dakle, Vlada Republike Srbije je u potpunosti otpisala dug svim frilenserima koji su zaradjivali do oko 673.000 RSD godišnje. Isti model oporezivanja će se primenjivati za sve prilive u 2021. godini do 30.09.2021.

Za prelazni period od 30.09.2021. pa do 01.01.2022, datuma stupanja na snagu zakona koji će uredjivati prava i obaveze frilensera, primenjivaće se model Vlade Srbije bez normiranih troškova.

Uz obećanje Poreske uprave frilenserima će biti omogućeno da dokaze uz eventualne izjavljene žalbe dostavljaju naknadno, iste žalbe neće biti odbacivane, već će se izaći u susret frilenserima za naknadno dostavljanje dokaza kojima se potvrdjuje osnovanost žalbe, što UFPS pozdravlja. Isto tako je postignut i usmeni dogovor sa direktorkom Poreske uprave Draganom Marković da ukoliko se pojavi bilo kakav nesporazum da se otvara mogućnost UFPS da se direktno obrati i ukaže na konkretnu nepravilnost kako bi ista bila rešena u hitnom roku.

UFPS smatra da je Vlada RS usvajajući sugestiju udruženja u velikoj meri učinila da se velika nejasnoća i briga članova UFPS, ne samo za period od 2015. godine nego i ubuduće, učini jasnim prava i obaveze frilensera do stupanja na snagu novog zakona kojim će se regulisati prava i obaveze frilensera. UFPS je pozvan da učestvuje u radnoj grupi za izradu novog zakona.

Takodje, za budući period, frilenseri sa visokim iznosima će moći da se opredele da postanu preduzetnici ili predju u d.o.o., a imamo uveravanja da će se obratiti pažnja da frilens-preduzetnici ne padnu test samostalnosti.

Ovo znači da nas očekuje još dosta posla u budućnosti, ali da smo optimistični u vezi sa rešavanjem svih preostalih nedoumica za budući period.