Mediji su preneli zvanično tumačenje Ministarstva finansija o tome da li i u kojim slučajevima rezidenti u inostranstvu plaćaju porez i doprinose Srbiji, tako da savetujemo čitaoce da pročitaju to tumačenje da bi se upoznali sa zvaničnim stavom Ministarstva finansija, a da informacije iz drugih izvora zanemare zato što je objavljen zvanični stav koji razrešava nedoumice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema važećem Zakonu o porezu na dohodak gradjana, Srbija porez i doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje može zahtevati ne samo od frilensera, već i od državljana koji rade i žive u inostranstvu.

Član 7

Obveznik poreza na dohodak gradjana je rezident Republike Srbije (u daljem tekstu: rezident), za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i u drugoj državi.

Naime, svi državljani Srbije koji potpadaju pod definiciju rezidenta po pomenutom Zakonu, dužni su da plate porez i doprinose. Ovaj tekst će se u nastavku odnositi na one državljane Srbije koji su njeni rezidenti i koji imaju obavezu plaćanja poreza i doprinosa Srbiji u skladu sa svim primenljivim zakonima, propisima i medjudržavnim ugovorima (dakle, ne i na one koji su oslobodjeni tih obaveza na osnovu zakona i medjudržavnih ugovora).

Član 7 (nastavak)

Rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje:
1) na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili
2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Obratite pažnju na reč ili koja povezuje ove kriterijume. To znači da je dovoljno da ispunite jedan kako biste po tom zakonu bili tretirani kao rezident koji mora da plaća porez i doprinose. Na primer, odlazili ste na privremen rad u neku zemlju Evropske unije na 90 dana, vraćali se u Srbiju, a onda opet išli na rad. Bez obzira na to što ste platu zaradili u inostranstvu, Srbija vas obavezuje da njoj platite porez i doprinose za PIO i zdravstveni fond (ako potpadate pod takve slučajeve).

Koliki su porez i doprinosi?

Vrlo visoki. Porez je 10% poreske osnovice, a doprinos za PIO i zdravstveni fond 25,5%, odnosno 10,3% cele zarade.

Poresku osnovicu dobijate tako što od plate oduzmete mesečnu neoporezivu sumu. Ta suma iznosi 16 500 dinara (141 evro) tokom 2020. godine (i uvećava se svake godine). To znači da na platu od 1000 evra za porez plaćate 10% od 1000 – 141 = 859 evra, odnosno 85,9 evra.  Ako ste tu platu primili 2019. godine, porez vam je veći zato što je mesečna neoporeziva suma bila manja, ali ćemo u računici koristiti sumu za 2020. pošto je to najpovoljniji račun. Bez obzira na neoporezivu sumu, od zarade od 1000 evra Penzionom fondu plaćate 25,5%, što iznosi 255 evra, a zdravstvenom fondu 103 evra.

Ukupno, Srbija bi mogla da zahteva da joj platite 443,9 evra od 1000 koje ste zaradili van Srbije. Za dvanaest meseci rada van zemlje, vaš dug prema Srbiji popeo bi se na 5326 evra! Ako ste pri tome koristili devizni račun iz banke registrovane u Srbiji da primate tu platu, nalazite se u registru koji je Poreska uprava dobila od tih banaka. U tom slučaju, možete biti predmet poreske kontrole koja je najavljena u oktobru. Ako ste koristili strani devizni račun, Srbija od stranih banaka može tražiti informacije o računima svojih rezidenata. Podsetimo se, u slučaju frilensera je namera države Srbije je da naplati porez i doprinose za nekoliko godina unazad sa kamatom, koja iznosi nešto preko 10% godišnje.

Šta ako je porez plaćen u drugoj državi?

Ako je porez na vašu platu plaćen u drugoj državi, možete biti oslobodjeni dela poreza Srbiji. Dva su uslova za to. Prvi je da Srbija sa tom državom ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Drugi je da vi imate dokaz da je porez za vašu platu već plaćen u inostranstvu.

Na ovaj način se oslobadjate dela poreza. Na primer, ako je vaš poslodavac platio u drugoj državi 50 evra na ime poreza, a Srbija potražuje od vas 85,9 evra, onda Srbiji plaćate razliku (35,9 evra).

Šta ako je penziono i zdravstveno osiguranje uplaćeno u inostranstvu?

U zakonu o doprinosima i zakonu o porezu nema pomena o oslobadjanju od doprinosa. Dakle, to što ste uplaćivali penziono osiguranje u neki inostrani fond ne oslobadja vas nužno obaveze prema Srbiji. I dalje možete biti dužni da platite doprinos za PIO i zdravstveni fond Srbije. Kao poreskom rezidentu, gde god da se nalazite i gde god da radite, Srbija od vas može zahtevati doprinose. Ukupno 35,8% svake zarade morali biste platiti Srbiji na to ime. Porez ne morate platiti samo ako je u inostranstvu plaćen veći porez nego što bi bio u Srbiji. Doprinose morate.

Ali, ovo je suludo, nema šanse da Srbija ovo uradi

Suludo je i da Srbija traži od frilensera da plate doprinos za PIO, a da im ne računa radni staž. Mnogima je neverovatno i da se propiše porez na garaže i kokošinjce. Pa ipak, ove godine Srbija je uradila upravo to. Pravni okvir po kojem Srbija može da potražuje porez i doprinose od svojih rezidenata koji žive i rade u inostranstvu – postoji.

Ugroženi su svi, a ne samo frilenseri

Da se poslužimo metaforom, u očima zakona svi su praktično frilenseri, pa čak i oni koji uopšte ne rade u Srbiji. Zato je važno da se zaustavi oporezivanje unazad protiv kojeg se frilenseri bore i da im se u toj borbi pruži podrška, jer nisu samo oni na udaru države.

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije (UFPS) zalaže se za otpis navodnih dugova i promenu poreskih zakona. U sredu, drugog decembra, u 12:00 biće održan protest upozorenja na kojem će biti reči o porezu. Pridružite nam se, jer zajedno imamo moć da promenimo stvari na bolje.

Odricanje od odgovornosti: ovaj tekst nije pravni savet i ne može se tumačiti kao takav. Tekst predstavlja tumačenje zakona i cilj teksta je da ponudi mogući scenario koji se odnosi samo na rezidente Srbije koji su u skladu sa zakonima i medjudržavnim ugovorima dužni da plate porez i doprinose Srbiji. Država Srbija za sada nije najavila ciljano oporezivanje koje bi se odnosilo na taj scenario. Scenario je zasnovan na uputstvu Poreske uprave o poreskom tretmanu primanja po osnovu rada fizičkog lica rezidenta Republike Srbije ostvarenih u/ ili iz druge države.