Udruženje frilensera i preduzetnika  objavljuje odgovore advokata na česta pitanja frilensera u našem udruženju usled velikog interesovanja. Budući da je pitanja i odgovora mnogo, odlučili smo da ih objavimo kao seriju članaka. Prethodni tekst možete pročitati ovde.

Ukoliko neki od ovih odgovora deluju obeshrabrujuće čitaocima, trebalo bi da znaju da je upravo to razlog protestima. Može se videti da su naši zakoni nepravedni prema frilenserima i umesto da klonete duhom, dodjite na proteste da se izborimo za bolji pravni sistem i opstanak frilensa u Srbiji.

 

Ako mi uruče rešenje sa utvrdjenim porezom i doprinosima za koje smatram da je pogrešno, kome mogu da se žalim i koliko to traje?

 

Postupak žalbe na uručeno poresko rešenje je dozvoljeno. Rok za podnošenje žalbe iznosi 15 dana od dana prijema poreskog upravnog akta, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Uz žalbu se plaća taksa, koja stoji u „pouci o pravnom leku“ u rešenju Poreske uprave. Žalba se podnosi poreskoj upravi koja je donela ožalbeno rešenje, koja ga prosledjuje drugostepenom organu – Ministarstvu finansija. Postoji mogućnost da po uloženoj žalbi ista Poreska uprava izmeni već doneto poresko rešenje, za povoljnije, te se i neće proslediti drugostepenom sudu na odlučivanje. Vremeski okvir za odlučivanje po žalbi je individulano, i ne možemo Vam ga vremesnki odrediti, nekad je dve nedelje, nekad godinu dana. Kao krajnja mogućnost za regulisanje pitanja vezanih za poresku upravu stoji mogućnost podnošenja tužbe Upravnom sudu, npr.situacija „ćutanja uprave“, ili kada rešenje nadležne poreske uprave postane konačno – odnosno, kada se ne može podneti žalba na takvo rešenje.

 

Da li filijale Poreske uprave imaju poreske savetnike i da li su oni dužni da nam daju informacije i mišljenja u pisanom obliku, kao i da nam pomognu da obračunamo i prijavimo poreske obaveze?


Svaka poreska uprava ima svoje savetnike, inspektore i slično. Oni su dužni da odgovore na svako pitanje, usmeno ili pismeno. Isto tako, dužni su da poreskom obvezniku besplatno pruže informacije o poreskim propisima iz kojih proizlazi njegova poreska obaveza, osnovnu pravnu pomoć, sve što omogućuje da obveznik prijavi i plati porez i obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa poreskim propisima. Takodje, oni mogu da pomognu oko obračuna i prijave poreske obaveze, ali svakako ne znači da će to želeti da urade. Zato je najbolje, pismeno obraćanje, radi kasnije eventualnog utvrdjivanja odgovornosti odgovornog lica u Poreskoj upravi.

 

 Kako se dobija reprogram duga?

 

Reprogram poreskog duga se može dobiti tako što se nadležnoj poreskoj upravi pred zahtev za „odlaganje poreskog duga“. Takodje, plati se taksa u iznosu od oko 800,00-900,00 dinara. Nakon podnetog zahteva, u nekom vremesnkom periodu, za koji opet ne možemo da Vam garantujemo vremenski okvir, bićete pozvani da potpišete konsolidovani iznos stanja. Konsolidovani iznos stanja-duga, sadrži obračunat iznos glavnog duga sa obračunatom kamatom. Ukoliko je iznos duga sa kamatom do 5.000,00 eura, ista poreska uprava vam brzo donosi rešenje o preprogramu poreskog duga, u kojem će biti naveden iznos koji će se platiti, kao i broj rata na koliko ćete izmiriti svoj preski dug.

Maksimum rata iznosi 60. Ukoliko dug prelazi iznos od 5.000,00 eura, onda se duže čeka, jer drugostepeni organ treba da potvrdi zahtev za odlaganje poreskog duga. Pravilo je takodje da, ukoliko redovno izmirujete svoje obeveze u skladu sa rešenjem o reprogramu, polovima obračunate kamate Vam se otpisuje. Generalno, službenici poreskih uprava su ljubazni kada se obveznik javi da izmiri poreski dug, čak i po reprogramu, te žele da izadju u susret i period otplate po reprogramu žele da što više produže-do 60 dozvoljenih meseci.