S obzirom da je bilo pitanja u vezi sa poreskim prijavama za godišnji porez, prenosimo informacije od Ministarstva finansija.

Poresku prijavu za godišnji porez dužni su da podnesu obveznici koji su u 2021. godini ostvarili dohodak (godišnji zbir oporezivih prihoda ostvarenih u kalendarskoj godini za koju se utvrdjuje godišnji porez, koji prihodi su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak gradjana) koji je veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrdjuje godišnji porez.

Za 2021. godinu neoporezivi iznos je 3.268.224 dinara.

U taj dohodak se ne uračunavaju oporezivi prihodi od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad u smislu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana („Službeni glasnik RS”, broj 44/21) i člana 21. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana („Službeni glasnik RS”, broj 118/21), ostvareni u 2021. godini, za koje nadležni poreski organ nije doneo rešenje i utvrdio poresku obavezu.

S tim u vezi, ne postoji obaveza iskazivanja tih prihoda u poreskoj prijavi (na Obrascu PPDG-2R) za utvrdjivanje godišnjeg poreza na dohodak gradjana za 2021. godinu.

Možete nam se obratiti za sve dodatne nedoumice.