UFPS objavljuje zvaničan odgovor PIO fonda na naša pitanja u vezi sa načinom obračuna staža za period od 2015. do kraja 2021. godine. Takodje, videćete da oni koji su samostalno uplaćivali doprinose kao fizička lica, moći će da traže povraćaj sredstava.

U prilogu je tekst odgovora u celosti.

Poštovani,

U vezi vaših pitanja upućenih elektronskom poštom, a koja se odnose na priznavanje staža osiguranja po osnovu uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje dajemo sledeće odgovore:

Pitanje: Na koji način će se frilenserima obračunavati staž?

Kao što je već navedeno u odgovoru Poreske uprave, odredbom člana 50. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik PC , br. 34/03 … 62/21), utvrdjeno je da se u staž osiguranja računa vreme za koje je osiguranik iz člana 12. stav 1. tač. 3) i Za) ovog zakona ostvario ugovorenu naknadu za koju je plaćen doprinos, kao i da se staž osiguranja srazmerno utvrdjuje na taj način što se iznos ugovorene naknade na koju se plaća porez u skladu sa zakonom kojim se ypedjyje porez na dohodak gradjana deli sa najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa koja važi u momentu uplate doprinosa, u skladu sa zakonom. Staž osiguranja ostvaren po ovom osnovu u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 12 meseci.

U praksi to znači da se iznos ugovorene naknade koji služi kao osnovica za obračun poreza na dohodak rpadjana deli važećom najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa i na osnovu navedene srazmere se odpedjyje broj dana ili meseci staža koji osiguranik ostvaruje.

Primeri:

1. Oporezivi prihod od ugovorene naknade 20.000 dinara.

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini 28.402 dinara

Obračun staža osiguranja: 20.000/28.402 = 0,704

Pri obračunu staža osiguranja, mesec se računa kao 30 dana, tako da: 30×0,704 =2l,l2. Osiguranik na osnovu ove uplate ostvaruje 21 dan staža osiguranja.

Napominjemo da se navedena osnovica na koju je plaćen doprinos (u ovom slučaju 20.000 dinara) koristi pri obračunu godišnjeg ličnog koeficijenta kao elementa za obračun visine penzije, koji, prema članu 63. stav 3. Zakona predstavlja odnos ukupne zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade osiguranika, za svaku kalendarsku godinu i prosečne godišnje zarade u Republici za istu kalendarsku godinu.

U konkretnom slučaju, ukoliko bi osiguranik u 2021. godini imao samo ovu uplatu, godišnji lični koeficijent bi bio obračunat kao odnos: 20.000/prosečna godišnja zarada za 2021. godinu. Ukoliko pored navedene, ima još uplata doprinosa, po bilo kom osnovu, za obračun godišnjeg ličnog koeficijenta uzima se zbir svih zarada, ugovorenih naknada i osnovica na koje je plaćen doprinos.

2. Oporezivi prihod od ugovorene naknade 100.000 dinara.

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini 28.402 dinara Obračun staža osiguranja: l00.000/28.402=3,52l

Pri obračunu staža osiguranja, mesec se računa kao 30 dana, tako da: 3,52 lx30—105,63, tj. tri meseca i 15 dana (3×30+15 dana). Osiguranik na osnovu ove uplate ostvaruje tri meseca i 15 dana staža osiguranja.

3.Oporezivi prihod od ugovorene naknade 500.000 dinara.

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini 28.402 dinara Obračun staža osiguranja: 500.000/28.402=17,604

Pri obračunu staža osiguranja, mesec se računa kao 30 dana, tako da: 17,604k30 = 528,3 = 17 meseci i 18 dana (l7x30+18 dana). S obzirom na napred navedenu odredbu prema kojoj staž osiguranja ostvaren po ovom osnovu u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 12 meseci, osiguranik na osnovu ove uplate ostvaruje upravo 12 meseci, odnosno jednu godinu staža osiguranja. To ne znači da je osiguranik oštećen za prava po osnovu doprinosa koji je plaćan iznad visine koja je potrebna za ostvarivanje 12 meseci staža u kalendarskoj godini. Kako je navedeno, osnovica na koju je plaćen doprinos se koristi za obračun godišnjeg ličnog koeficijenta. Beći godišnji lični koeficijent znači i veći iznos penzije u budućnosti. Dakle, ukoliko je jedno lice platilo doprinos na osnovicu od 500.000 dinara, a drugo na osnovicu od

400.000 dinara, oba lica će ostvariti po 12 meseci staža osiguranja, s tim da će prvo lice imati veći godišnji lični koeficijent za tu godinu.

Slično navedenom, ukoliko je lice zaposleno 12 meseci u jednoj kalendarskoj godini, a pored toga ostvaruje ugovorene naknade, na osnovu njih neće moći da ostvari dodatni staž osiguranja u toj godini, ali će ostvariti veći godišnji lični koeficijent a time i veći iznos penzije u budućnosti.

Napominjemo da navedeni primeri važe u slučaju da je osiguranik ostvario naknadu obavljanje poslova po ugovoru u kome nije naveden period na koji se odnosi važenje ugovora. U slučaju da je ugovorena naknada ostvarena po osnovu ugovora koji se odnosi na precizno definisan vremenski period, npr. šest meseci, u tom slučaju osiguranik ostvaruje staž osiguranja najviše do dužine trajanja ugovora (šest meseci), uz dodatni uslov da osnovica na koju se plaća doprinos bude najmanje jednaka iznosu najniže osnovice za svaki mesec trajan a ugovora. U suprotnom, navedenom licu će se obračunati srazmerni staž osiguranja, na napred opisani način.

Pitanje: Da li postoji minimalna uplata (po danu) da bi se ostvarilo pravo na penzijsko osiguranje?

Kako je napred navedeno, doprinos plaćen po svakom osnovu (računajući i doprinos plaćen na svaku naknadu) utiče na ostvarivanje staža osiguranja i visinu godišnjeg ličnog koeficijenta. U slučaju plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade, doprinos plaćen na osnovicu koja je jednaka najnižoj osnovici obezbedjuje jedan mesec staža osiguranja, tako da se može peći da doprinos plaćen na osnovicu jednaku tridesetom delu najniže osnovice (28.402/30—947 dinara) obezbedjuje jedan dan staža osiguranja.

Pitanje: Ukoliko je neko na svoj zahtev uplaćivao doprinose za PIO, van radnog odnosa kao fizičko lice, da li će mu sada doprinosi za PIO 6itn umanjeni za taj iznos ili je dužan da plati sve kao i ostali?

S obzirom na to da je članom 15. stav 1. Zakona utvrdjeno da se u obavezno osiguranje mogu uključiti samo lica koja nisu obavezno osigurana u smislu ovog zakona, odnosno nisu korisnici prava na penziju, u slučaju da se licu utvrdi obaveza plaćanja doprinosa za period za koji je lice bilo uključeno u obavezno osiguranje, to lice, nakon što plati doprinos i nakon što se utvrdi staž osiguranja za navedeni period, može da traži povpaćaj doprinosa plaćenog po osnovu uključivanja u osiguranje,

U vezi ostalih navoda pomenutih u Vašem obraćanju ovom ministarstvu, ukazujemo vam na to da Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO) podatke o prijavi na osiguranje i plaćenim doprinosima redovno preuzima od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, na način uredjen Zakonom.

Na kraj u, obaveštavamo Vas da su predstavnici RFPIO uključeni u rad na propisima kojima se ypedjyjy fleksibilni oblici rada. Upućujemo vas da se obratite Sektoru za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u okviru Direkcije RFPIO.