УФПС објављује званичан одговор ПИО фонда на наша питања у вези са начином обрачуна стажа за период од 2015. до краја 2021. године. Такође, видећете да они који су самостално уплаћивали доприносе као физичка лица, моћи ће да траже повраћај средстава.

У прилогу је текст одговора у целости.

Поштовани,

У вези ваших питања упућених електронском поштом, а која се односе на признавање стажа осигурања по основу уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање дајемо следеће одговоре:

Питање: На који начин ћe се фриленсерима обрачунавати стаж?

Као што је вeћ наведено у одговору Пореске управе, одредбом члана 50. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник PC , бр. 34/03 … 62/21), утврђено је да се у стаж осигурања рачуна време за које је осигураник из члана 12. став 1. тач. 3) и За) овог закона остварио уговорену накнаду за коју је плаћен допринос, као и да се стаж осигурања сразмерно утврђује на тај начин што се износ уговорене накнаде на коју се плаћа порез у складу са законом којим се ypeђyje порез на доходак грађана дели са најнижом основицом за плаћање доприноса која важи у моменту уплате доприноса, у складу са законом. Стаж осигурања остварен по овом основу у једној календарској години може износити највише 12 месеци.

У пракси то значи да се износ уговорене накнаде који служи као основица за обрачун пореза на доходак rpaђaнa дели важећом најнижом основицом за плаћање доприноса и на основу наведене сразмере се oдpeђyje број дана или месеци стажа који осигураник остварује.

Примери:

1. Опорезиви приход од уговорене накнаде 20.000 динара.

Најнижа основица за плаћање доприноса у 2021. години 28.402 динара

Обрачун стажа осигурања: 20.000/28.402 = 0,704

При обрачуну стажа осигурања, месец се рачуна као 30 дана, тако да: 30×0,704 =2l,l2. Осигураник на основу ове уплате остварује 21 дан стажа осигурања.

Напомињемо да се наведена основица на коју је плаћен допринос (у овом случају 20.000 динара) користи при обрачуну годишњег личног коефицијента као елемента за обрачун висине пензије, који, према члану 63. став 3. Закона представља однос укупне зараде, основице осигурања и висине уговорене накнаде осигураника, за сваку календарску годину и просечне годишње зараде у Републици за исту календарску годину.

У конкретном случају, уколико би осигураник у 2021. години имао само ову уплату, годишњи лични коефицијент би био обрачунат као однос: 20.000/просечна годишња зарада за 2021. годину. Уколико поред наведене, има још уплата доприноса, по било ком основу, за обрачун годишњег личног коефицијента узима се збир свих зарада, уговорених накнада и основица на које је плаћен допринос.

2. Опорезиви приход од уговорене накнаде 100.000 динара.

Најнижа основица за плаћање доприноса у 2021. години 28.402 динара Обрачун стажа осигурања: l00.000/28.402=3,52l

При обрачуну стажа осигурања, месец се рачуна као 30 дана, тако да: 3,52 lx30—105,63, тј. три месеца и 15 дана (3×30+15 дана). Осигураник на основу ове уплате остварује три месеца и 15 дана стажа осигурања.

3.Опорезиви приход од уговорене накнаде 500.000 динара.

Најнижа основица за плаћање доприноса у 2021. години 28.402 динара Обрачун стажа осигурања: 500.000/28.402=17,604

При обрачуну стажа осигурања, месец се рачуна као 30 дана, тако да: 17,604к30 = 528,3 = 17 месеци и 18 дана (l7x30+18 дана). С обзиром на напред наведену одредбу према којој стаж осигурања остварен по овом основу у једној календарској години може износити највише 12 месеци, осигураник на основу ове уплате остварује управо 12 месеци, односно једну годину стажа осигурања. То не значи да је осигураник оштећен за права по основу доприноса који је плаћан изнад висине која је потребна за остваривање 12 месеци стажа у календарској години. Како је наведено, основица на коју је плаћен допринос се користи за обрачун годишњег личног коефицијента. Beћи годишњи лични коефицијент значи и већи износ пензије у будућности. Дакле, уколико је једно лице платило допринос на основицу од 500.000 динара, а друго на основицу од

400.000 динара, оба лица ће остварити по 12 месеци стажа осигурања, с тим да ћe прво лице имати већи годишњи лични коефицијент за ту годину.

Слично наведеном, уколико је лице запослено 12 месеци у једној календарској години, а поред тога остварује уговорене накнаде, на основу њих нeћe моћи да оствари додатни стаж осигурања у тој години, али ћe остварити већи годишњи лични коефицијент а тиме и већи износ пензије у будућности.

Напомињемо да наведени примери важе у случају да је осигураник остварио накнаду обављање послова по уговору у коме није наведен период на који се односи важење уговора. У случају да је уговорена накнада остварена по основу уговора који се односи на прецизно дефинисан временски период, нпр. шест месеци, у том случају осигураник остварује стаж осигурања највише до дужине трајања уговора (шест месеци), уз додатни услов да основица на коју се плаћа допринос буде најмање једнака износу најниже основице за сваки месец трајан а уговора. У супротном, наведеном лицу ћe се обрачунати сразмерни стаж осигурања, на напред описани начин.

Питање: Да ли постоји минимална уплата (по дану) да би се остварило право на пензијско осигурање?

Како је напред наведено, допринос плаћен по сваком основу (рачунајући и допринос плаћен на сваку накнаду) утиче на остваривање стажа осигурања и висину годишњег личног коефицијента. У случају плаћања доприноса по основу уговорене накнаде, допринос плаћен на основицу која је једнака најнижој основици обезбеђује један месец стажа осигурања, тако да се може peћи да допринос плаћен на основицу једнаку тридесетом делу најниже основице (28.402/30—947 динара) обезбеђује један дан стажа осигурања.

Питање: Уколико је неко на свој захтев уплаћивао доприносе за ПИО, ван радног односа кao физичко лице, да ли ћe му сада доприноси за ПИО 6итн умањени за тај износ или је дужан да плати све као и остали?

С обзиром на то да је чланом 15. став 1. Закона утврђено да се у обавезно осигурање могу укључити само лица која нису обавезно осигурана у смислу овог закона, односно нису корисници права на пензију, у случају да се лицу утврди обавеза плаћања доприноса за период за који је лице било укључено у обавезно осигурање, то лице, након што плати допринос и након што се утврди стаж осигурања за наведени период, може да тражи пoвpaћaj доприноса плаћеног по основу укључивања у осигурање,

У вези осталих навода поменутих у Вашем обраћању овом министарству, указујемо вам на то да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО) податке о пријави на осигурање и плаћеним доприносима редовно преузима од Централног регистра обавезног социјалног осигурања, на начин уређен Законом.

На крај у, обавештавамо Вас да су представници РФПИО укључени у рад на прописима којима се ypeђyjy флексибилни облици рада. Упућујемо вас да се обратите Сектору за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања у оквиру Дирекције РФПИО.

Поделите са пријатељима
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin