Odluka Vlade je razrešila mnoge nedumice frilens poslovanja i obezbedila predvidivost poslovanja u narednom periodu tako što je sve poreske obaveze regulisala ne samo za period do oktobra 2020, već i godinu dana unapred, odnosno do kraja septembra 2021. godine.

S obzirom da će novi model oporezivanja biti izradjen ove godine, te da novi zakon očekujemo već 01.01.2022, možemo očekivati da i ostala pitanja u vezi sa frilenserima budu rešena, a pogotovo prava poput radnog staža, penzionog i zdravstvenog osiguranja.

 

DUG I STARA REŠENJA

 

Ono što je ključno u novoj odluci Vlade je povećanje neoporezivog dela sa 18.300 RSD na 32.000 RSD mesečno, što zajedno sa normiranim troškovima od 43% znači da je svima na godišnjem nivou otpisan dug do oko 673.000 RSD.

Ovo je velika razlika, pogotovo u odnosu na računicu po kojoj su obračunata sva rešenja tokom prošle godine: bez neoporezivog dela, sa 20% normiranih troškova i kamatom od 40%.

Svima kojima je dug obračunat po staroj, za frilensere nepovoljnijoj računici, gde postupak utvrdjivanja obaveza nije pravosnažno okončan, odnosno ukoliko obaveze nisu plaćene pre stupanja na snagu izmena Zakona o porezu na dohodak gradjana, poreska rešenja će biti poništena i dug obračunat po novoj, znatno povoljnijoj računici.

Takodje, postugnuta je dodatna pogodnost da će Poreska uprava uzeti u obzir da pribavljanje dokumenata iz inostranstva može da potraje i više meseci. Ako uložite žalbu na poresko rešenje, Poreska uprava neće odbacivati eventualne žalbe na poreska rešenja do dostavljanja svih dokaza kojima se potvrdjuju sve tvrdnje iz žalbi i njihove osnovanosti.

 

PROGRESIVNO OPOREZIVANJE I BRIGA ZA EGZISTENCIJALNO UGROŽENE

 

Novom odlukom Vlade je otpisan u celini dug za svaku godinu u kojoj su ukupna primanja bila manja od 673.000 RSD. To se odnosi na prosečne mesečne prihode od skoro 60.000, koje po našem istraživanju ima 54% frilensera. To znači da je više od pola frilensera dobilo potpun otpis.

Frilenseri sa nešto većim primanjima nisu dobili potpun ali jesu delimičan otpis i mogućnost da dug isplate na 120 rata. U potpunosti im je otpisana kamata. U slučaju da se sa uplatom rate bude kasnilo, obračunavaće se samo kamata na tu ratu i to za period kašnjenja, a neće se poništavati mogućnost isplate na rate.

Prema našem istraživanju 33% frilensera mesečno zaradjuje izmedju 60.000 i 120.000 RSD. NJihova mesečna rata, po ovoj najnovijoj odluci Vlade, iznosi od 1€ do 17€ po godini primanja. Konkretno, frilenser koji je zaradjivao 90.000 RSD mesečno ima ratu od 9€ ako je radio jednu godinu, 18€ ako je radio dve, odnosno 45€ ako je radio pet godina. To iznosi od 1,18% do 5,9% mesečne zarade od 90.000 RSD. Frilensera sa prosečnom mesečnom zaradom od 60.000 do 90.000 ima 22% prema našem istraživanju.

Frilenser koji je zaradjivao u proseku 120.000 RSD mesečno ima ratu od 11€ po godini, odnosno rata iznosi 1,1% do 5,5% mesečnog priliva. Frilensera sa prosečnom mesečnom zaradom od 90.000 do 120.000 ima 11% prema našem istraživanju. To znači da za 86% frilensera ovom odlukom Vlade su ili u potpunosti otpisana potraživanja ili je mesečna rata od 1,1-5,9% mesečnih primanja. Frilenserima sa mesečnim primanjima od 1.000€ do 10.000€ rata iznosi od 1,69% do 15,16% mesečnih primanja.

U skladu sa našim istraživanjem, možemo reći da ova odluka više odgovara onima sa manjim prihodima, ali je prilično dobra za 86% frilensera.

Frilenserima sa većim prihodima više odgovaraju preduzetnički modeli poslovanja ali se mnogi pribojavaju testa samostalnosti.

Kako bismo razrešili sve nedoumice u vezi sa testom samostalosti, uskoro ćemo u saradnji sa Poreskom upravom i Ministarstvom finansija objaviti jedan članak i analizu konkretnih primera frilens poslovanja.

 

UMESTO REPROGRAMA, OTPLATA NA RATE

 

Svim frilenserima će umesto reprograma biti omogućena otplata duga na 120 mesečnih rata. Za razliku od pravog reprograma, neće biti zaplene imovine i angažovanja izvršitelja. Ukoliko neko bude kasnio sa uplatom rate, računaće se kamata samo na ratu sa kojom se kasni, za period kašnjenja.

Podsećamo kod klasičnog reprograma, maksimalan broj rata je 60, a ukoliko biste makar jedan dan zakasnili sa uplatom, sav dug bi dospeo na naplatu odmah i to sa celom prethodno otpisanom kamatom.

Frilenserima je takodje omogućeno da svoj dug izmire ranije.

Za razliku od prethodnog perioda, sada neće stizati pozivi, nego poreska rešenja, a eventualne žalbe neće biti odbacivane do donošenja dokaza kojima se potvrdjuju sve tvrdnje iz žalbi i njihove osnovanosti. Ovo takodje olakšava frilenserima što se tiče obračuna, jer neće morati sami da računaju, već će Poreska uprava to uraditi sama prema kursu strane valute na dan uplate.

UFPS je ostvario dobru saradnju sa Poreskom upravom, tako da molimo sve članove i one koji to još uvek nisu da nas kontaktiraju u vezi sa svim eventualnim nepravilnostima kako bismo mogli u Vaše ime da se obratimo vrhu Poreske uprave i rešimo eventualni problem u najkraćem roku.

 

STATUS

 

Trenutno rešenje za prelazni period podrazumeva progresivno oporezivanje. Na mesečne prihode od 500€ je poresko opterećenje 2,05%, na mesečne prihode od 700€ je poresko opterećenje 10,55%, na mesečne prihode od 1000€ je poresko opterećenje 16,93%, na mesečne prihode od 1500€ je poresko opterećenje 21,89%…

To znači da prema našem istraživanju većina frilensera neće platiti ništa ili će platiti manje od 20% ukupne poreze i doprinose.

Velik deo uplaćene sume ulazi u penzionu masu i na taj način povećava penziju u budućnosti. To je bolje od modela gde bi, na primer, svi platili samo porez koji sam iznosi 20%.

Udruženje frilensera i preduzetnika učestvuje u radnoj grupi koja će se baviti izradom novog modela oporezivanja frilensera gde će se zalagati za još povoljniji i pravedniji model u budućnosti. Očekujemo da novi model bude izradjen tokom ove godine a važiće od prvog januara 2022. Na ovaj način će se definitivno rešiti sve nedoumice poslovanja frilensera i obezbediti prava koja zaposleni i poslodavci u Srbiji već imaju, poput radnog staža, penzionog i zdravstvenog osiguranja.